ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមសហការពីធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ រវាងធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលជាសមាជិករបស់សេវាទូទាត់រហ័ស ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

អត្ថប្រយោជន៍៖

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ពីធនាគារ/ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាសមាជិករបស់ FAST បានយ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

លេខ លក្ខណៈពិសេស បរិយាយ

មធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់ ការិយាល័យអិលអូអិលស៊ី iPay Cambodia និង Internet Banking

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល
លក្ខខណ្ឌ អ្នកផ្ទេរ និងអ្នកទទួលប្រាក់ តម្រូវឱ្យមានគណនី
ជាមួយធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលជាសមាជិករបស់ប្រព័ន្ធ FAST
ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរអតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ៤០.០០០.០០០ រៀល
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ ៨០.០០០.០០០​ រៀល

សមតុល្យគណនី

ត្រូវមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់


កម្រៃសេវា៖ 

លក្ខខ័ណ្ឌ

បរិយាយ
កម្រៃសេវា


អិលអូអិលស៊ី មិនគិតកម្រៃសេវា


លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

  • តម្រូវឱ្យមានគណនី
  • អ្នកទទួលត្រូវមានគណនី នៅធនាគារផ្សេង/ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាសមាជិករបស់ FAST
  • ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត iPay Cambodia ឬសេវា Internet Banking

សមាជិក FAST (គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)

លេខ ធនាគារ/MDI
ធនាគារ អេស៊ីលីដា*
ធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់*
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី*
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
ធនាគារ អាស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វីក ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ី*
ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់
ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា
ធនាគារ វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី*
ធនាគារ ចិន (ហុងកុង) លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ
១០ ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ
១១ សាខាធនាគារ កសិកន ផាប់ប្លីក ខមភេនី លីមីតធីត (ភ្នំពេញ)
១២ ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី*
១៣ ធនាគារ កម្ពុជាអាស៊ី
១៤ ធនាគារ មេគង្គកម្ពុជា មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
១៥ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ*
១៦ ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ
១៧ ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី*
១៨ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ*
១៩ សាជីវកម្មធនាគារ កាថេយូណៃធីត កម្ពុជា ចំកាត់*
២០ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី*
២១ ធនាគារ ពាណិជ្ជទី១ សាខាភ្នំពេញ
២២ ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា*
២៣ ធនាគារ ហត្ថា*
២៤ ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
២៥ ធនាគារ អាយស៊ីប៊ីស៊ី លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ
២៦ ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
២៧ ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ (មហាជន) សាខាភ្នំពេញ
២៨ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី*
២៩ ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី*
៣០ ធនាគារ មេហ្គា អ៊ិនធើណេសិនណល ខមមើសល (កម្ពុជា)
៣១ ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី*
៣២ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ*
៣៣ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់*
៣៤ ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណា
៣៥ ធនាគារ សាយហ្គន ធឿនទីន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី
៣៦ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី
៣៧ ធនាគារ សៃហ្គន-ហាណូយ កម្ពុជា
៣៨ ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក
៣៩ ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក
៤០ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ
៤១ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ*
៤២ ធនាគារ កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (កម្ពុជា)
៤៣ ធនាគារ អ៊ូរី
៤៤ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក*
៤៥ ធនាគារ អ៊ឹមប៊ី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ កម្ពុជា*
៤៦ ធនាការ សាប័ប៊កខេខេ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី*
៤៧ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក*
៤៨ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី*
៤៩ ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក*
៥០ ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ*
៥១ ធនាគារ ឌីជីប៊ី*

សម្គាល់៖ សញ្ញា (*) មានន័យថាជាសមាជិក ប្រព័ន្ធ FAST 2.0

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 

[email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!