ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

ផ្ទេរបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកមកឱ្យអិលអូអិលស៊ី ដែលជាដៃគូសហការផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដើម្បីភាពរីកចម្រើន។

FREE

សេវា ធនាគារចល័ត អាយផេ

8.60%

ប្រាក់បញ្ញើ

FREE

ប័ណ្ណអេធីអឹម/ស៊ី អេស អេស

FREE

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

អំពី អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី


ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អិលអូអិលស៊ី មានកិត្តិនាមក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្រុមគ្រួសារ សហគ្រិន និងអតិថិជនកម្ពុជា ដែលចង់ស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពជីវិត។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ អិលអូអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាគម្រោងឥណទាន ដោយអង្គការមិន ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ (Catholic Relief Service) ហើយក្រោយមកក៏បានក្លាយទៅជាធនាគារភូមិក្នុងឆ្នាំ២០០២។  

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ផលិតផល និងសេវាកម្មយ៉ាងល្អប្រសើរពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលយកចិត្តទុកដាក់ និងគិតគូរដល់អតិថិជនគ្រប់ៗគ្នា។

ព័ត៌មានថ្មីៗ

អិលអូអិលស៊ី ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងទៀតទាត់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ 
‌ចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមសម្រាប់ស្វែងយល់បន្ថែម។ 
យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក

អិលអូអិលស៊ី បើកដំណើរការ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មាន ការបញ្ចេញយោបល់ និងការរិះគន់។ 
‌ចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម។

អិលអូអិលស៊ីគ្រុប

ដៃគូរបស់អិលអូអិលស៊ី