ប័ណ្ណអេធីអឹម / ស៊ីអេសអេស (CSS)

ប័ណ្ណអេធីអឹម អិលអូអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរ។ ជាមួយគ្នានេះ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដោយខ្លួនឯងជាមួយសមាជិក ស៊ីអេសអេស រួមមាន៖ ដកសាច់ប្រាក់ ទិញទំនិញ ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី ប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់ ស្នើសុំរបាយការណ៍គណនីសង្ខេប និងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី/អន្តរធនាគារ នៅតាមម៉ាស៊ីន អេធីអឹម របស់សមាជិក ស៊ីអេសអេស ដែលមានជាង ៤,០០០ ម៉ាស៊ីន ទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតកម្រៃសេវា។


អត្ថប្រយោជន៍៖

 • មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ
 • អាចដកប្រាក់បានភ្លាមៗនៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដែលជាសមាជិក ស៊ីអេសអេស
 • មិនគិតកម្រៃសេវាលើប្រតិបត្តិការ តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ដែលជាសមាជិក ស៊ីអេសអេស
 • ចំណេញពេលវេលា និងកាត់បន្ថយចំណាយ
 • មានសុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ស្នើសុំប័ណ្ណ អេធីអឹម៖

 • អតិថិជនតម្រូវឱ្យមានគណនីបញ្ញើសំចៃជាមួយអិលអូអិលស៊ី ជាប្រាក់រៀល ឬដុល្លារ
 • ភ្ជាប់ជាមួយលិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាព

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល៖

លក្ខណៈពិសេស បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ
រៀល និងដុល្លារ
ការដាក់ប្រាក់ដំបូង ឬសមតុល្យអប្បបរមា
អតិថិជនត្រូវមានសមតុល្យ ៤០,០០០ រៀលឬ ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ប្រភេទប្រតិបត្តិការប័ណ្ណអេធីអឹម

១. តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
 • ដកប្រាក់/ធ្វើការដកប្រាក់រហ័ស
 • ពិនិត្យសមតុល្យគណនី
 • របាយការណ៍គណនីសង្ខេប
 • ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី ឬឆ្លងធនាគារ
 • ផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ PIN
២. តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ (POS)
 • ការទិញទំនិញ
 • ដកសាច់ប្រាក់
 • បញ្ជូនមូលនិធិត្រឡប់វិញ
 • បង្វែរមូលនិធិលើប្រតិបត្តិការទិញ
 • ពិនិត្យសមតុល្យគណនី

លក្ខខណ្ឌគណនីសម្រាប់ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម

  គណនីឯក្តជន (Single Account) 
  គណនីរួម (Any One Of Us)៖ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើគណនីរួមមានគ្នា ២ ឬ៣ នាក់ អតិថិជនអាចស្នើសុំប័ណ្ណ អេធីអឹមបានម្នាក់១ ទៅតាម CID រៀងៗខ្លួន ដោយចុះហត្ថលេខា ឬផ្ដិតស្នាមមេដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
រយៈពេលទទួលបានប័ណ្ណអេធីអឹម

អតិថិជន អញ្ជើញមកការិយាល័យ អិលអូអីលស៊ី ដោយបំពេញទម្រង់ស្នើសុំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នោះអតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណអេធីអឹមភ្លាមៗ។

ការភ្ជាប់គណនីជាមួយនឹងប័ណ្ណអេធីអឹម 

 • ប័ណ្ណអេធីអឹមមួយ ភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយអតិថិជនម្នាក់អាចស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម បានចំនួនច្រើនបំផុត ២ ប័ណ្ណ ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា និងភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃផ្សេងគ្នា។
 • សម្រាប់ការស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម លើសពី ២ អតិថិជនតម្រូវឱ្យបង់កម្រៃសេវាជូន អិលអូអិលស៊ី។

ប្រតិបត្តិការតម្រូវឱ្យបំពេញ “ទម្រងស្នើសុំប័ណ្ណ អេធីអឹម អិលអូអិលស៊ី(LOLC Form
A-01)”  
 ក្នុងករណីអតិថិជនអញ្ជើញមកសាខា អិលអូអិលស៊ី ណាមួយដើម្បីស្នើសុំដូចខាងក្រោមតម្រូវឱ្យបំពេញទម្រង់ស្នើសុំ៖
 ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម លើកដំបូង
 ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមជំនួស (បាត់ ត្រូវបានលួច ឬខូច)
 ស្នើសុំលេខកូដសស្ងាត់ PIN ថ្មី
 ស្នើសុំមោឃភាព/បិទប័ណ្ណអេធីអឹម
 ស្នើសុំបង្ខាំងប័ណ្ណអេធីអឹម
 ស្នើសុំដំណើរការប័ណ្ណអេធីអឹមឡើងវិញ
 ស្នើសុំជម្រះលេខកូដសម្ងាត់ PIN ខុស
 ស្នើសុំការកែប្រែព័ត៏មាន  

ទំហំទឹកប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការ ក្នុងមួយថ្ងៃ៖

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប័ណ្ណអេធីអឹម

ប័ណ្ណក្លាស៊ីក ប័ណ្ណព្រីមៀម
ដកប្រាក់/ដកប្រាក់រហ័ស ១.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ ១០ដង ៣.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ ២០ដង
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងរង្វង់អិលអូអិលស៊ី/អន្តរធនាគារ ១.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ ១០ដង ៣.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ ២០ដង
ប្តូរលេខកូដសម្ងាត់

មិនកំណត់

ពិនិត្យសមតុល្យគណនី
ស្នើសុំរបាយការសង្ខេប

ចំណាំ៖ សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ អាស្រ័យតាមម៉ាស៊ីនរបស់សមាជិកស៊ីអេសអេស។

កម្រៃសេវា៖

លេខ បរិយាយ តម្លៃសេវា
ដុល្លារ រៀល
រាល់ប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ដែលជាសមាជិក ស៊ីអេសអេស

មិនគិតតម្លៃ

ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមជំនួស (ប័ណ្ណផុតកំណត់សុពលភាព)
ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម លើសពី ២ ប័ណ្ណ២0,000

ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមជំនួស (បាត់ ត្រូវបានលួច ឬខូច)
មោឃភាព/បិទប័ណ្ណអេធីអឹមមុន ៣ខែ

ទាញយកប្រតិបត្តិការប័ណ្ណអេធីអឹម អិលអូអិលស៊ីជាមួយសមាជិក ស៊ីអេសអេស


របៀបស្នើសុំ៖

 • សូមទៅកាន់ការិយាល័យអិលអូអិលស៊ី ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!