ខ្មែរ
 • EN
 • ខ្មែរ

ប័ណ្ណអេធីអឹម / ស៊ីអេសអេស (CSS)

ប័ណ្ណអេធីអឹម​ អិល​អូ​អិល​ស៊ី​ ផ្ដល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​សុវត្ថិ​ភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​សាច់​ប្រាក់​របស់​អ្នកឱ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​។

ជា​មួយ​គ្នានេះ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ធនាគារ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ជាមួយ​សមាជិក​ ស៊ីអេសអេស រួម​មាន៖ 

ដក​សាច់​ប្រាក់ ទិញទំនិញ​ ពិនិត្យមើល​សមតុល្យ​គណនី​ ប្ដូរ​លេខកូដ​សម្ងាត់​ ស្នើសុំរបាយ​ការណ៍​គណនី​សង្ខេប  និង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់ក្នុងរង្វង់

អិលអូអិលស៊ី/អន្តរធនាគារ នៅតាមម៉ាស៊ីន អេធីអឹម របស់សមាជិក ស៊ីអេសអេស ដែលមានជាង ៣,០០០ ម៉ាស៊ីន ទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតកម្រៃសេវា។

អត្ថ​ប្រយោជន៍​៖

 • មិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ
 • អាចដកប្រាក់បានភ្លាមៗនៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដែលជាសមាជិក ស៊ីអេសអេស  
 • មិនគិតកម្រៃសេវាលើប្រតិបត្តិការ តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ដែលជាសមាជិក ស៊ីអេសអេស
 • ចំណេញពេលវេលា និងកាត់បន្ថយចំណាយ
 • មានសុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ

លក្ខណៈ​ពិសេសនៃផលិតផល

លក្ខណៈ​ពិសេស​
បរិយាយ
          រូបិយ​ប័ណ្ណ​ 
រៀល​ និង​ដុល្លារ​   
ការដាក់ប្រាក់ដំបូង ឬសមតុល្យអប្បបរមា  
អតិថិជនត្រូវមានសមតុល្យ ៤០,០០០ រៀលឬ ១០ ដុល្លារអាមេរិក 
ប្រ​ភេទ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អេ​ធី​អឹម​   
១. តាម​រយៈ​​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹម   
 • ដកប្រាក់/ធ្វើការដកប្រាក់រហ័ស
 • ពិនិត្យសមតុល្យគណនី
 • របាយការណ៍គណនីសង្ខេប
 • ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី ឬឆ្លងធនាគារ
 • ផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ PIN
២. តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ (POS)
 • ការទិញទំនិញ
 • ដកសាច់ប្រាក់
 • បញ្ជូនមូលនិធិត្រឡប់វិញ 
 • បង្វែរមូលនិធិលើប្រតិបត្តិការទិញ 
 • ពិនិត្យសមតុល្យគណនី
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម  
  គណនីឯក្តជន 
  គណនីរួម (Any One Of Us)៖ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើគណនីរួមមានគ្នា ២ ឬ៣ នាក់ អតិថិជនអាចស្នើសុំប័ណ្ណ អេធីអឹមបានម្នាក់១ ដោយចុះហត្ថលេខា ឬផ្ដិតស្នាមមេដៃរៀងៗខ្លួន។
រយៈពេលទទួលបានប័ណ្ណអេធីអឹម

អតិថិជន អញ្ជើញមកការិយាល័យអិលអូអីលស៊ី ដោយបំពេញទម្រង់ស្នើសុំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នោះអតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណអេធីអឹមភ្លាមៗ។

ភ្ជាប់គណនីជាមួយនឹងប័ណ្ណអេធីអឹម 

ប័ណ្ណអេធីអឹមមួយ ភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយអតិថិជនម្នាក់អាចស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម បានចំនួនច្រើនបំផុត ២ ប័ណ្ណ ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា និងភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃផ្សេងគ្នា។
សម្រាប់ការស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម លើសពី ២ អតិថិជនតម្រូវឱ្យបង់កម្រៃសេវាជូន អិលអូអិលស៊ី។

ប្រតិបត្តិការតម្រូវឱ្យបំពេញ “ទម្រងស្នើសុំប័ណ្ណ អេធីអឹម អិលអូអិលស៊ី(LOLC Form
A-01)”  
 ក្នុងករណីអតិថិជនអញ្ជើញមកសាខា អិលអូអិលស៊ី ណាមួយដើម្បីស្នើសុំដូចខាងក្រោម តម្រូវឱ្យបំពេញទម្រង់ស្នើសុំ៖
 ចេញប័ណ្ណអេធីអឹម លើកដំបូង
 ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមជំនួស (បាត់ ត្រូវបានលួច ឬខូច)
 លេខកូដស្ងាត់ PIN ថ្មី
 មោឃភាព/បិទប័ណ្ណអេធីអឹម
 បង្ខាំងប័ណ្ណអេធីអឹម
 ដំណើរការប័ណ្ណអេធីអឹមឡើងវិញ
 ជម្រះលេខកូដសម្ងាត់ PIN ខុស
 ការកែប្រែព័ត៏មាន  

ទំហំទឹកប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការ ក្នុងមួយថ្ងៃ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប័ណ្ណអេធីអឹម

ប័ណ្ណក្លាស៊ីក ប័ណ្ណព្រីមៀម
ដកប្រាក់/ដកប្រាក់រហ័ស 1,០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ 1០ដង 3,០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ 2០ដង
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងរង្វង់អិលអូអិលស៊ី/អន្តរធនាគារ 1,០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ 1០ដង 3,០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលប្រាក់រៀល ឬ 2០ដង
ប្តូរលេខកូដសម្ងាត់

មិនកំណត់

ពិនិត្យសមតុល្យគណនី
ស្នើសុំរបាយការសង្ខេប

ចំណាំ៖ សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ អាស្រ័យតាមម៉ាស៊ីនរបស់សមាជិកស៊ីអេសអេស។

កម្រៃសេវា៖
លេខ បរិយាយ តម្លៃសេវា
ដុល្លារ រៀល
រាល់ប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ដែលជាសមាជិក ស៊ីអេសអេស

មិនគិតតម្លៃ

ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមជំនួស (ប័ណ្ណផុតកំណត់សុពលភាព)
ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹម លើសពី ២ ប័ណ្ណ២0,000

ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមជំនួស (បាត់ ត្រូវបានលួច ឬខូច)
មោឃភាព/បិទប័ណ្ណអេធីអឹមមុន ៣ខែ


លក្ខខណ្តតម្រូវសម្រាប់ស្នើសុំប័ណ្ណ អេធីអឹម៖

  • អតិថិជនតម្រូវឱ្យមានគណនីបញ្ញើសំចៃជាមួយអិលអូអិលស៊ី ជាប្រាក់រៀល ឬដុល្លារ
  • ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព   


  របៀប​ស្នើ​សុំ​៖

  សូមទៅកាន់ការិយាល័យអិលអូអិលស៊ីដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ​​


  ទាញយកប្រតិបត្តិការប័ណ្ណអេធីអឹម អិលអូអិលស៊ីជាមួយសមាជិក ស៊ីអេសអេស


  របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


  ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

  ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

  ធ្វើការណាត់ជួប

  សេវាបម្រើអតិថិជន

  (+855) 23 991 991 

  [email protected]

  ទាក់ទងមកពួកយើង

  ស្នើសុំឥណទាន

  កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

  ស្នើសុំឥឡូវ!