ខ្មែរ
 • EN
 • ខ្មែរ

ដៃគូផ្តល់កម្ចីមកពីស្ថាប័នចម្រុះ

បរិបទហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាគួរឱ្យទុកចិត្ត ហើយនឹងកំពុងរីកចម្រើនក្នុងទិសដៅសុទិដ្ឋិនិយម។ នេះជាសក្តានុពលសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិន។ ‌លើសពីនេះទៅទៀត វាបានជួយអិលអូអិលស៊ីក្នុងការធានា និងធ្វើពិពិធកម្មការគាំទ្រមកពីដៃគូផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដូចជា៖ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍(DFIs) ធនាគារក្រៅប្រទេស ធនាគារក្នុងស្រុក និងការិយាល័យគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រៅប្រទេស។ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី តែងតែជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកលើតម្លាភាពនៃថវិកា, ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការស្គាល់អតិថិជន ‌(AML / KYC), ភាពជាដៃគូយូរអង្វែង, ជាចុងក្រោយ ទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ទៅលើអ្នកផ្តល់មូលនិធិ។

ដៃគូក្នុងប្រទេស

 • ICBC BANK

 • BANK OF CHINA

 • MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK

 • UNION COMMERCIAL BANK PLC.

 • KB BANK

 • SME Bank of Cambodia Plc

 • BRED Bank Cambodia

 • Cathay United Bank

 • SATHAPANA BANK

ដៃគូអន្តរជាតិ

 • RESPONSABILITY

 • INCONFIN INVESTMENT

 • SYMBIOTICS

 • ENABLING QAPITAL

 • IMPACT INVESMENT EXCHANGE

 • WORLD MARKETS

 • OPIC

 • NORFUND

 • PROPARCO

 • OIKO CREDIT

 • ALTERFIN

 • MICROVEST INVESTING

 • PG IMPACT

 • TRIPLE JUMP

 • BIB FAIR BANK

 • NMI

 • BLUEORCHARD

 • FS Impact Finance

 • MCE Social Capital

 • WaterEquity Inc