ដៃគូផ្តល់កម្ចីមកពីស្ថាប័នចម្រុះ

បរិបទហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាគួរឱ្យទុកចិត្ត ហើយនឹងកំពុងរីកចម្រើនក្នុងទិសដៅសុទិដ្ឋិនិយម។ នេះជាសក្តានុពលសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិន។ ‌លើសពីនេះទៅទៀត វាបានជួយអិលអូអិលស៊ីក្នុងការធានា និងធ្វើពិពិធកម្មការគាំទ្រមកពីដៃគូផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដូចជា៖ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍(DFIs) ធនាគារក្រៅប្រទេស ធនាគារក្នុងស្រុក និងការិយាល័យគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រៅប្រទេស។ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី តែងតែជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកលើតម្លាភាពនៃថវិកា, ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការស្គាល់អតិថិជន ‌(AML / KYC), ភាពជាដៃគូយូរអង្វែង, ជាចុងក្រោយ ទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ទៅលើអ្នកផ្តល់មូលនិធិ។

ដៃគូក្នុងប្រទេស

 • Bank of China

 • Bred Bank Cambodia

 • Cathay United Bank

 • ICBC Bank

 • KB Daehan Special Bank Plc.

 • Mega International Commercial

 • SME Bank

 • Sathapana Bank Plc.

 • Union Commercial Bank Plc.

ដៃគូអន្តរជាតិ

 • Alterfin c.v.b.a

 • BlueOrchard

 • BANK IM BISTUM ESSEN eG

 • Developing World Market

 • Enabling Qapital

 • Frankfurt

 • Incofin

 • MCE Social Capital

 • Microvest

 • Norfund

 • NMI

 • Oikocredit