រចនាសម្ព័ន្ធ

រចនាសម្ព័ន្ធ(រូបខាងក្រោម) បង្ហាញពីទំនាក់ទំនង និងសមាជិកដែលមានតួនាទីសំខាន់ៗ។ នេះជារចនាសម្ព័ន្ធចុងក្រោយបង្អស់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈវិស័យ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អិលអូអិលស៊ី។