សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមសហការពីធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ រវាងធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលជាសមាជិករបស់សេវាទូទាត់រហ័ស ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

អត្ថប្រយោជន៍៖

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ពីធនាគារ/ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាសមាជិករបស់ FAST បានយ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖

  • តម្រូវឱ្យមានគណនី
  • អ្នកទទួលត្រូវមានគណនី នៅធនាគារផ្សេង/ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាសមាជិករបស់ FAST
  • ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត iPay Cambodia ឬសេវា Internet Banking

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល៖

លេខ លក្ខណៈពិសេស បរិយាយ

មធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់ ការិយាល័យអិលអូអិលស៊ី iPay Cambodia និង Internet Banking

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល
លក្ខខណ្ឌ អ្នកផ្ទេរ និងអ្នកទទួលប្រាក់ តម្រូវឱ្យមានគណនី
ជាមួយធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលជាសមាជិករបស់ប្រព័ន្ធ FAST
ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរអតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ៤០.០០០.០០០ រៀល
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ ៨០.០០០.០០០​ រៀល

សមតុល្យគណនី

ត្រូវមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់


សមាជិក FAST (គិតត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

លេខ ធនាគារ/MDI
ធនាគារ អេស៊ីលីដា
ធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
ធនាគារ អាស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វីក ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ី
ធនាគារ វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
ធនាគារ ចិន (ហុងកុង) លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ
ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ
សាខាធនាគារ កសិកន ផាប់ប្លីក ខមភេនី លីមីតធីត (ភ្នំពេញ)
១០ ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
១១ ធនាគារ កម្ពុជាអាស៊ី
១២ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ
១៣ ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី
១៤ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
១៥ សាជីវកម្មធនាគារ កាថេយូណៃធីត កម្ពុជា ចំកាត់
១៦ ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
១៧ ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា
១៨ ធនាគារ ហត្ថា
១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
២០ ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
២១ ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី
២២ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
២៣ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់
២៤ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី
២៥ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ
២៦ ធនាគារ អ៊ូរី
២៧ ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក
២៨ ធនាគារ អ៊ឹមប៊ី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ កម្ពុជា
២៩ ធនាការ សាប័ប៊កខេខេ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
៣០ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក
៣១ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
៣២ ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក
៣៣ ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ
៣៤ ធនាគារ ឌីជីប៊ី
៣៥ Branch of Industrial Bank of Korea Phnom Penh

សម្គាល់៖ សញ្ញា (*) មានន័យថាជាសមាជិក ប្រព័ន្ធ FAST 2.0


កម្រៃសេវា៖

លក្ខខ័ណ្ឌ បរិយាយ
កម្រៃសេវា អិលអូអិលស៊ី មិនគិតកម្រៃសេវា

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!