អាជីវកម្មប៊េងកាសួរេន

ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុដោយបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដល់ អតិថិជនក្នុងបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការពារអតិថិជន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានយល់ព្រមធ្វើជាដៃគូសហការអាជីវកម្មប៊េងកាសួរេន ម៉ូឌែលភ្នាក់ងារ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនសិរិនឌីប ម៉ាយក្រូអ៉ីនសួរេន ម.ក។ ក្នុងភាពជាដៃគូរនេះ សិរិនឌីប ម៉ាយក្រូអ៉ីនសួរេន (ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច) និង អិលអូអិលស៊ី បាន និងកំពុងផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតការពារកម្ចីខ្នាតតូចជូនអតិថិជន ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំកម្ចីតិចជាង ឬស្មើរ ២០លានរៀល ឬសមមូលរូបិយបណ្ណដទៃ ។

  • អិលអូអិលស៊ី បានទទួលការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មប៊េងកាសួរេនពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី06 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021។
  • អិលអូអិលស៊ី បានអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ពីនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2022។
  • អិលអូអិលស៊ី បានបើកដំណើរការអាជីវកម្មប៊េងកាសួរេន ទៅកាន់គ្រប់សាខារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី01 ខែមីនា ឆ្នាំ2022។