ប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់បញ្ញើសន្សំត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីគណនាចំនួនការប្រាក់សរុបប្រចាំខែ ដែលលោកអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានដោយផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់នៃបញ្ញើសន្សំ។ ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាបង្គរ រៀងរាល់ថ្ងៃ និងក្លាយទៅជាប្រាក់ដើមនៅរៀងរាល់ចុងខែ។

ការណែនាំពីវិធីប្រើប្រាស់៖

១. ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត

២. វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់សន្សំ

៣. វាយបញ្ចូលចំនួនខែដែលលោកអ្នកចង់សន្សំ

ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ  :   
បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់សន្សំ  :   
បញ្ចូលចំនួនខែដែលលោកអ្នកចង់សន្សំ  :   
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ  :     
ពន្ធកាត់ទុក  :     
ចំនួនសរុបនឹងមាន  :   
   

សម្គាល់:
- ការគណនាខាងលើត្រូវបានកំណត់ឡើងក្នុងគោលបំណងជម្រាបជូនជាដំណឹងប៉ុណ្ណោះ និងអាចមានការកែប្រែ។
- ការគណនានេះត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់តែអតិថិនជនដែលជានិវាសជនតែប៉ុណ្ណោះ។
- ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបានកំណត់ឡើងស្របតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- សម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់សេវាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយសាខារបស់យើងខ្ញុំណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។ 

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!