ប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគណនាចំនួនការប្រាក់សរុប ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ដោយផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់នៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។ អ្នកអាចជ្រើសរើសជម្រើសពីរប្រភេទនៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រួមមាន ការដកការប្រាក់នៅរៀងរាល់ចុងខែ (monthly interest withdrawal) ឬការដកការប្រាក់សរុបនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ (interest withdrawal at maturity)។

ការណែនាំពីវិធីប្រើប្រាស់៖

១. ជ្រើសរើសប្រភេទគណនី៖ ការដកការប្រាក់នៅរៀងរាល់ចុងខែ ឬ ការដកការប្រាក់សរុបនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ
២. ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬ ប្រាក់បាត
៣. វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ 
៤. វាយបញ្ចូលចំនួនខែ

ជ្រើសរើសប្រភេទគណនី  :   
ជ្រើសរើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ  :   
បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់  :   
បញ្ចូលចំនួនខែ  :   
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ  :     
ពន្ធកាត់ទុក  :     
ចំនួនសរុបនឹងមាន  :   

សម្គាល់:
- ការគណនាខាងលើត្រូវបានកំណត់ឡើងក្នុងគោលបំណងជម្រាបជូនជាដំណឹងប៉ុណ្ណោះ និងអាចមានការកែប្រែ។
- ការគណនានេះត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់តែអតិថិនជនដែលជានិវាសជនតែប៉ុណ្ណោះ។
- ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបានកំណត់ឡើងស្របតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- សម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់សេវាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយសាខារបស់យើងខ្ញុំណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!