ប្រព័ន្ធគណនាថ្លៃជួល

ប្រព័ន្ធគណនាថ្លៃជួល នឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃជួលប្រចាំខែ ដោយផ្អែកលើទំហំភតិសន្យា និងរយៈពេលជួលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់បានចលនវត្ថុដូចជា៖ ម៉ូតូ ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរ៉ឺម៉ក (ម៉ូតូកង់បី) រថយន្ត និងគ្រឿងចក្រកសិកម្ម ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្ម ឬផ្ទាល់ខ្លួន ពី អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា)      ភីអិលស៊ី។

ការណែនាំពីវិធីប្រើប្រាស់៖

១. ជ្រើសរើសប្រភេទផលិតផលដែលត្រូវជួល
២. វាយបញ្ចូលទំហំភតិសន្យា
៣. វាយបញ្ចូលចំនួនខែ ដែលលោកអ្នកចង់ស្នើសុំជួល

៤. ជ្រើសរើសរបៀបបង់សង៖ រំលស់ថយ ឬ រំលស់ថេរ

៥. ចុចលើប៊ូតុងគណនា

ប្រភេទផលិតផលដែលត្រូវជួល  :   
បញ្ចូលទំហំភតិសន្យា :
បញ្ចូលចំនួនខែ ដែលលោកអ្នកចង់ស្នើសុំជួល  :   
ជ្រើសរើសរបៀបបង់សង  :   
   

សម្គាល់:
- ការគណនាខាងលើត្រូវបានកំណត់ឡើងក្នុងគោលបំណងជម្រាបជូនជាដំណឹងប៉ុណ្ណោះ និងអាចមានការកែប្រែ។
- ការគណនានេះត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់តែអតិថិនជនដែលជានិវាសជនតែប៉ុណ្ណោះ។  

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!