ដៃគូផ្តល់កម្ចីមកពីស្ថាប័នចម្រុះ

បរិបទហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាគួរឱ្យទុកចិត្ត ហើយនឹងកំពុងរីកចម្រើនក្នុងទិសដៅសុទិដ្ឋិនិយម។ នេះជាសក្តានុពលសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិន។ ‌លើសពីនេះទៅទៀត វាបានជួយអិលអូអិលស៊ីក្នុងការធានា និងធ្វើពិពិធកម្មការគាំទ្រមកពីដៃគូផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដូចជា៖ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ (DFIs) ធនាគារក្រៅប្រទេស ធនាគារក្នុងស្រុក និងការិយាល័យគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រៅប្រទេស។ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី តែងតែជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកលើតម្លាភាពនៃថវិកា, ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការស្គាល់អតិថិជន ‌(AML / KYC), ភាពជាដៃគូយូរអង្វែង, ជាចុងក្រោយ ទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ទៅលើអ្នកផ្តល់មូលនិធិ។

ដៃគូក្នុងប្រទេស

Bank of China

Bred Bank Cambodia

Cathay United Bank

ICBC Bank

KB Daehan Special Bank Plc.

Mega International Commercial

SME Bank

Sathapana Bank Plc.

Union Commercial Bank Plc.

ដៃគូអន្តរជាតិ

Alterfin c.v.b.a

BlueOrchard

BANK IM BISTUM ESSEN eG

Developing World Market

Enabling Qapital

Frankfurt School

Incofin

MCE Social Capital

Microvest

Norfund

WLB

Triple Jump

Symbiotics

Proparco

Oikocredit

NMI

WaterCredit

DFC

responsAbility

BlueEarth