ប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់កម្ចី

ប្រព័ន្ធគណនាប្រាក់កម្ចី នឹងជួយលោកអ្នកក្នុងការគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងប្រចាំខែ។ ប្រព័ន្ធនេះអាចឱ្យលោកអ្នកប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ប្រចាំខែ ដោយផ្អែកទៅលើទំហំកម្ចី រយៈពេលខ្ចី អត្រាការប្រាក់ និងរបៀបបង់សង សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពី អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។

ការណែនាំពីវិធីប្រើប្រាស់៖

   ១. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់កម្ចី
   ២. ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល ដុល្លារ ឬបាត
   ៣. បញ្ចូលរយៈពេលជាខែ
   ៤. បញ្ចូលអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
   ៥. ជ្រើសរើសរបៀបបង់សង៖ រំលស់ថយ ឬ រំលស់ថេរ 
   ៦. ចុចលើប៊ូតុងគណនា
បញ្ចូលចំនួនប្រាក់កម្ចី :   
ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណ :   
បញ្ចូលរយៈពេលជាខែ :   
បញ្ចូលអត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ :   
ជ្រើសរើសរបៀបបង់សង :   

សម្គាល់ៈ 
- ការគណនាខាងលើត្រូវបានកំណត់ឡើងក្នុងគោលបំណងជម្រាបជូនជាដំណឹងប៉ុណ្ណោះ និងអាចមានការកែប្រែ។
- សម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់សេវាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយសាខារបស់យើងខ្ញុំណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!