សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរ និងមានសុវត្ថិភាព ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការ ដក ដាក់ ឬផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីសំចៃនៅគ្រប់ការិយាល័យរបស់ អិលអូអិលស៊ីទូទាំងប្រទេស រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុករបស់ LOLC ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ក្នុងការផ្ទេរ និងដកប្រាក់នៅតាមគ្រប់សាខារបស់ LOLC ទូទាំងប្រទេស។
 • មានភាពងាយស្រួល មានភាពលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាព។

កម្រៃសេវា៖

លេខ 
បរិយាយ 
កម្រៃសេវា
សំគាល់ 
រៀល 
ដុល្លារ 
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងសាខា អិលអូអិលស៊ី តែមួយ មិនគិតកម្រៃ       ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី ឬដាក់ ដកប្រាក់ ក្នុង
ឬឆ្លងសាខា ក្នុងរង្វង់អិលអូអិលស៊ី
ប្រតិបត្តិការសងប្រាក់កម្ចីឆ្លងសាខា មិនគិតកម្រៃ
ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងសាខា អិលអូអិលស៊ី មិនគិតកម្រៃ

លក្ខណៈពិសេស៖

លេខ លក្ខណៈពិសេស បរិយាយ

រូ​បិយ​ប័ណ្ណ

  រៀល
  ដុល្លារ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ការផ្ទេរពីគណនី ទៅកាន់គណនី
 • ក្នុងសាខា
 • ឆ្លងសាខា
 ដាក់ /ដកប្រាក់
 • ក្នុង​សាខា​
 • ឆ្លង​សាខា​ 
  លក្ខខណ្ឌធ្វើប្រតិបត្តិការ  ​​​ ការផ្ទេរពីគណនី ទៅកាន់គណនី
 • អ្នកផ្ទេរប្រាក់ និងអ្នកទទួលប្រាក់ តម្រូវឱ្យមានគណនីសំចៃជាមួយ អិលអូអិលស៊ី។
 • អ្នកផ្ទេរត្រូវមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់។
 • អ្នកផ្ទេរប្រាក់ ត្រូវបំពេញប័ណ្ណប្រតិបត្តិការគណនីដែលមានព័ត៌មានអ្នកផ្ទេរប្រាក់
  និងអ្នកទទួលប្រាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់។

ការដាក់/ដកប្រាក់ឆ្លងសាខា

 • អ្នកផ្ញើ តម្រូវឱ្យមានលេខទូរស័ព្ទ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្រោម ១.០០០ដុល្លារ
  ឬ ៤.០០០.០០០រៀល និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព
  សម្រាប់ប្រតិបត្តិការធំជាង ១.០០០ដុល្លារ ឬ ៤.០០០.០០០រៀល។
 • អ្នកទទួលប្រាក់ តម្រូវឱ្យមានគណនីសំចៃជាមួយអិលអូអិលស៊ី
  ហើយអ្នកផ្ទេរត្រូវមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់។
 • អ្នកផ្ទេរប្រាក់ ត្រូវបំពេញប័ណ្ណប្រតិបត្តិការគណនីដែលមានព័ត៌មាន
  អ្នកផ្ទេរប្រាក់ និងអ្នកទទួលប្រាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ការស្នើរសុំប្រើប្រាស់សេវាកម្ម៖

 • សូមអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យអិលអូអិលស៊ីណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
 • ឬតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត iPay Cambodia ឬតាមរយៈសេវា Internet Banking
 • តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម (២៤/៧) របស់សមាជិក CSS។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!