អិលអូអិលស៊ីនឹងពិនិត្យមើលសំណើរសុំការណាត់ជួបរបស់អតិថិជនទាំងអស់ជាមុនសិន។ ក្រុមការងារ នឹងទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនវិញក្នុងពេលឆាប់ៗបំផុត។ ក្នុងករណីក្រុមការងារយើងខ្ញុំមិនបានទាក់ទងទៅវិញក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ សូមមេត្តាទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ ។
Please check I'm not a robot.