ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់

ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ គឺជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីស្ថាប័នអន្តរជាតិលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម សកម្មភាពឥណទាន/ហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខព័ត៌មាន និងការការពារអតិថិជន។ ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយបំផុត ក៏ដូចជាការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ពីឆ្នាំមុនៗ អាចទាញយកបានខាងក្រោម៖