ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិក  • TPC-ESOP: ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលមានបុគ្គលិកអិលអូអិលស៊ីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។
  •  LOLC Asia Private Limited: ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។