រចនាសម្ព័ន្ធភាគទុនិក

. TPC-ESOP: ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលមានបុគ្គលិកអិលអូអិលស៊ីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។
. LOLC Asia Private Limited: ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។