ការបដិសេធ

ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង គឺមានគោលបំណងសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយចេតនាសុច្ចរិត។ យើងមិនអះអាង និងធានាថាព័ត៌មានដែលបង្ហាញ ឬលើកឡើងនេះ ជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ។ យើងសន្មតថា មិនមានការទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលបន្ទុកណាមួយចំពោះព័ត៌មានដែលមានបញ្ហាណាមួយ ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ រាល់កម្មសិទ្ធិលើគេហទំព័រនេះ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។ មិនមានឯកសារណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះ អាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ បានបញ្ចូលទៅភាគីទីបី ឬដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹង ឬការផ្សាយជាសាធារណៈ ឬបានចែកចាយ ឬបានបញ្ជូនតាមទម្រង់ណាមួយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីឡើយ។