ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

ទំនាក់ទំនង

លោក សុខ សុផល

មុខងារ៖ អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិ / ប្រធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ

   អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារលេខ ៦៦៦B ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
‌ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

   ទូរស័ព្ទ​៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១

   អុីម៉ែល៖ [email protected]

លោកស្រី ទ្រី សូឡា

មុខងារ៖ នាយិកានាយកដ្ឋានរតនាគារ

   អាសយដ្ឋាន​៖ អគារលេខ ៦៦៦B ផ្លូវលេខ ២៧១ ភូមិក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
‌ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

   ទូរស័ព្ទ​៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១

   អុីម៉ែល៖ [email protected]