សេវាធនាគារចល័ត អាយផេ ខេមបូឌា

iPay Cambodia គឺជា កម្មវិធីធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ដែលបង្កើតឡើងដោយ អិលអូអិលស៊ី។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជន ធ្វើប្រតិបត្តិការនានានៅលើគណនីប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួន បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ដែលរួមមានដូចជា៖ ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី ផ្ទេរប្រាក់ (ក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី ឬឆ្លងធនាគារ) បើកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ ទាត់វិក្កយបត្រ និងប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀត។លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី iPay Cambodia តាមរយៈ Appstore or PlayStore ឬក៏ស្កេន QR Code នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ។


អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយឥតគិតកម្រៃសេវា
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ទីកន្លែង និងពេញ ២៤ម៉ោង
 • អាចស្វែងរក Merchant របស់ អិលអូលអិលស៊ី ដើម្បីធ្វើការទូទាត់
 • ងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖

 • មានគណនីបញ្ញើសំចៃជាមួយ អិលអូអិលស៊ី ជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត (លើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនរក្សាទុកសមតុល្យគណនីអប្បបរមា ២០.០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ ឬ ២០០ បាត)
 • ជាគណនីរូបវន្តបុគ្គលនីតិជន
 • មានទូរស័ព្ទចល័ត Smart Phone (iOS ឬ Android) លេខទូរស័ព្ទ អុីម៉ែល (អតិថិជនមានជម្រើសបញ្ចូល ឬមិនបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៉ីម៉ែល) និងលេខឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលេខលិខិតឆ្លងដែនជាដើម
 • យល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់សេវា iPay Cambodia
 • ភ្ជាប់គណនីជាមួយកម្មវិធី iPay Cambodia

របៀបប្រើប្រាស់៖

 បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល៖

លេខ លក្ខណៈពិសេស បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ និងបាត
ទំហំប្រតិបត្តិការកំណត់  ទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៤០.០០០.០០០ រៀល និង ១០.០០០ ដុល្លារ និង ៤០០.០០០បាត ទៅតាមប្រភេទប្រតិបត្តិការនីមួយៗ
 ទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៨០.០០០.០០០ រៀល និង ២០.០០០ ដុល្លារ និង ៨០០.០០០បាត ទៅតាមប្រភេទប្រតិបត្តិការនីមួយៗ

សម្គាល់៖ ចំនួនកំណត់ខាងលើនេះមិនរាប់បញ្ចូលការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ និងសេវាបញ្ជារអចិន្រ្តៃយ៏ឡើយ។

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ/មុខងារ   គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ (បើក ផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ និងបិទគណនី)
  ប្រតិបត្តិការសេវាបញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍
  ផ្ទេរ ឬទូទាត់ប្រាក់រវាងគណនីក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី (តាមរយៈ Send Money ឬ QR Scan ឬ Search & Pay)
  ទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈការស្កេន KHQR Code
  ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈសេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) និងសេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ (RFT) ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីធនាគារ និងគណនីធនាគារ តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង (CASA - CASA)
  ពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ ពិនិត្យរបាយការណ៍គណនីសង្ខេប និងទាញយករបាយកាណ៍គណនីជាឯកសារ PDF
  បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ
  ទូទាត់ប្រាក់កម្ចី
  ពិនិត្យកាលវិភាគសងប្រាក់ និងស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយយកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា 
  ដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបាគង (Bakong Top Up) តាមរយៈ Bakong Account ID និងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
  ទូទាត់វិក្កយបត្រ
  ទូទាត់រួមគ្នា
  បង្ខាំងប័ណ្ណ ATM

 និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

កម្រៃសេវា៖

ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនអស់កម្រៃសេវា។

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់៖

 • អតិថិជន អាចទាញយកកម្មវិធី iPay Cambodia តាមរយៈ App Store Play Store.
 • បន្ទាប់មក អតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី iPay Cambodia ។
 • ជាចុងក្រោយ អតិថិជនអាច ភ្ជាប់គណនីក្នុងកម្មវិធី iPay Cambodia ។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 [email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!