ខ្មែរ
 • EN
 • ខ្មែរ

កម្មវិធីសន្សំពិន្ទុប្ដូររង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់


កម្មវិធីសន្សំពិន្ទុប្ដូររង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ (Reward Points) ជាកម្មវិធីសន្សំពិន្ទុដ៏ពិសេសសម្រាប់ iPay Cambodia។ ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចសន្សំពិន្ទុប្ដូរបានជាទឹកប្រាក់ តាមរយៈប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ (Bill Payment) ប្រតិបត្តិការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ (Phone Top Up) ប្រតិបត្តិការទូទាត់ទំនិញជាមួយ LOLC Merchant (Search and Pay/Scan KHQR) នៅតាមហាងជាដៃគូទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស និងប្រតិបត្តិការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ( Fixed Deposit Opening)។


របៀបនៃដំណើរការប្តូរពិន្ទុជាសាច់ប្រាក់ ៖

 • ចូលទៅ iPay Cambodia ហើយចុចលើ LOLC Banking
 • ចូលទៅកាន់ពាក្យ “ LOLC Rewards ” 
 • ចូលទៅ «ពិន្ទុសន្សំ» អាចធ្វើការ ប្តូរពិន្ទុ យកទឹកប្រាក់

 • ជ្រើសរើសគណនីជាប្រាក់រៀល ឬដុល្លារ

 • ចុចទៅលើពាក្យ  “Redeem” លោកអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមចូលក្នុងគណនី

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ៖

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ពិន្ទុក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ : 

 ប្រតិបត្តិការទូទាត់ទំនិញជាមួយ LOLC Merchant ប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ និងប្រតិបត្តិការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ (Phone Top Up)

រូបិយប័ណ្ណ
ទំហំទឹកប្រាក់
ចំនួនពិន្ទុផ្តល់ជូន
អប្បបរិមា ពិន្ទុ
អតិបរមា ពិន្ទុ
KHR 4,000 1 1 20
USD 1 1 1 20
THB 40 1 1 20

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ពិន្ទុសម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើមានការកំណត់ :


រូបិយប័ណ្ណ
ទំហំទឹកប្រាក់
ចំនួនពិន្ទុផ្តល់ជូន
អប្បបរិមា ពិន្ទុ
អតិបរមា ពិន្ទុ
KHR 200,000 1 1 20
USD 50 1 1 20
THB 2,000 1 1 20

ការកំណត់ពិន្ទុប្តូរទៅជាទឹកប្រាក់ (Redeem Cash Back) : 

 ការប្តូរពិន្ទុទៅជាទឹកប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖


រូបិយប័ណ្ណ
ចំនួនពិន្ទុ ទំហំទឺកប្រាក់ អប្បបរិមា ទំហំទឹកប្រាក់
KHR 200 4,000 4,000
USD 200
1 1
THB 200 40 40


សំណួរ និងចម្លើយ ដែលអតិថិជនសួរញឹកញាប់ ( FAQ) :

 Q1: តើ Reward Point ជាកម្មវិធីអ្វី?

Reward Points ជាកម្មវិធីសន្សំពិន្ទុសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវា និងប្រតិបត្តិការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ។ សន្សំពិន្ទុបានកាន់តែច្រើន រង្វាន់ដែលអាចប្ដូរបានមានដូចជា ទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើន។


 Q2: តើខ្ញុំអាចសន្សំពិន្ទុ Reward Points បានដោយរបៀបណា?

លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានចំណាយ ដូច្នេះយើងបានធ្វើឱ្យការសន្សំពិន្ទុមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។ គ្រាន់តែលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាមួយ LOLC Merchant តាមរយៈ Search and Pay/Scan KHQR, ប្រតិបត្តិការ ទូទាត់វិក្ក័យបត្រ (Bill Payment), ប្រតិបត្តិការ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ (Phone Top Up), ប្រតិបត្តិការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ (Fixed Deposit Opening) នឹងអាចទទួលបានពិន្ទុ នឹងអាចប្តូជាទឹកប្រាក់បានភ្លាមទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចបានកំណត់។


 Q3: តើពិន្ទុ Reward Points របស់ខ្ញុំអាចផុតកំណត់ដែរឬទេ?

ពិន្ទុ របស់លោកអ្នក គឺអាចមានសុពលភាពរហូរដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ យោងទៅតាមគោលការណ៍របស់គ្រឹស្ថានត្រូវបានអនុម័ត។


 Q4: តើខ្ញុំអាចចូលមើលពិន្ទុ Reward Points របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចចូលមើលពិន្ទុ LOLC Rewards របស់អ្នកបាន ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការចុះឈ្មោះ ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ធនាគារចល័ត របស់LOLC តាមរយៈ iPay App


 Q5: តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ LOLC Reward បាន?

 • អតិថិជន អាចទាញយកកម្មវិធី iPay Cambodia តាមរយៈ  App Store ឬ   Play Store

 • បន្ទាប់មក អតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី iPay Cambodia.

 • ជាចុងក្រោយ អតិថិជនអាច ភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃក្នុង iPay Cambodia.

 •  ឬធ្វើការខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 991 991.

 បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 

[email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!