សម្លឹងឃើញ​ឱកាសតែខ្វះដើមទុន កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម អិលអូអិលស៊ី ដោះស្រាយជូនបាន!

រៀបចំផែនការអាជីវកម្មរួចហើយ កុំទុកឱ្យបញ្ហាដើមទុនរាំងស្ទះដល់អ្នក! អិលអូអិលស៊ី ចង់ឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមានឱកាសរីកចម្រើន មិនថាលោកអ្ន​កមានគំនិតបង្កើត​ ឬពង្រីកអាជីវកម្មឱ្យធំ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែមានប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើត ឬពង្រីកអាជីវកម្មអ្នកឱ្យកាន់តែធំបាននោះទេ។ អិលអូអិលស៊ី ណែនាំជូននូវសេវាប្រាក់កម្ចីមួយប្រភេទដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ជួយដល់បុគ្គល ក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាស ក្នុងការទ្រទ្រង់ និងដំណើរការអាជីវកម្ម ស្របច្បាប់របស់ពួកគេ នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម កសិពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្មជាដើម ដោយផ្តល់នូវទុនបង្វិលរហូតដល់ ២០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។ កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម​ អិលអូអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកជាមួយលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អបំផុតដូចជា៖

  1. អត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ៖ អិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យបំផុត និងលក្ខខណ្ឌបត់បែន។
  2. រយៈពេលកម្ចីវែង៖ រយៈពេលប្រាក់កម្ចី និងការបង់សងមានភាពបត់បែន (រយៈពេលបង់សងវែងរហូតដល់ ១២០ខែ)ទៅតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន ឬតម្រូវការអាជីវកម្ម។
  3. ដំណើរការអនុម័តរហ័ស៖ ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីរបស់ អិលអូអិលស៊ី មានភាពរហ័ស និងងាយស្រួលបំផុត ផ្តល់ជម្រើសងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីប្រាក់ និងបង់សងនៅតាមការិយាល័យអិលអូអិលស៊ីដែលនៅជិតបំផុត ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្សេងៗដែលជាដៃគូសហការរបស់អិលអូអិលស៊ី។

ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់កម្ចី លោកអ្នកអាចជួបជាមួយបុគ្គលិក អិលអូអិលស៊ី នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក ឬនៅការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី ដែលជិតបំផុត និងអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ នារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក ដល់ ១០ យប់។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ www.lolc.com.kh

Publish date: March 05, 2024