ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

បទបង្ហាញស្តីពី “ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ”


រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារ Hyatt Regency លោក សុខ វឿន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ នៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានផ្តល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមនិងធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការតម្រង់ទិស និងការពង្រឹងការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិ សម្រាប់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិនេះឱ្យកាន់តែពេញលេញ លើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងកិច្ចការពារអតិថិជន និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តដែលល្អបំផុតនៅក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម សម្រាប់ខ្លឹមសារនៃបទបង្ហាញលម្អិត៖





Related Post