ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

អិលអូអិលស៊ី ចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី៩


ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី៩ ប្រព្រឹត្តឡើង រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ នៅបណ្ណាល័យជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានតាំងបង្ហាញសៀវភៅយ៉ាងសម្បូរបែប ដែលមានស្ដង់សរុបចំនួន ១៩៨ស្ដង់ ក្នុងនោះក៏មានស្តង់ អិលអូអិលស៊ីដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងរូបភាពនិងសកម្មភាពចូលរួមរបស់ អិលអូអិលស៊ី។

Related Post