ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នេះ គឺត្រូវបានសវនកម្មដោយ សវនកម្មខាងក្រៅ ហើយលោកអ្នកអាចទាញយក ជាប្រភេទ pdf file:

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៩                               ​​​ ​   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៨                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៧                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៦                                 ​​  Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៥                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៤                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១៣            ​​​                     ​​  Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១២                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១១                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០១០                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៩                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៨                                   Download

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៧                                    Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៦                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៥                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៤                                   Download

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០០៣                                   Download