ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

ការទទួលស្គាល់

អិលអូអិលស៊ីខេមបូឌាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជា MDI ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។ យើងវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់ពួកយើង ដោយភ្ជាប់នឹងចីរភាពរបស់សកម្មភាពយើង។ ក្នុងនោះផងដែរ ពួកយើងក៏វាយតម្លៃដើម្បីជួយកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជននិងការអនុវត្តការងារអោយកាន់តែប្រសើរ។ តារាងខាងក្រោមគឺជាការបង្ហាញពីការចូលរួមចំណែករបស់យើងចំពោះអនាគតប្រកបដោយចីរភាព។